Sublimacijski tisak spada u još jednu podgrupu inkjet tiska. Njegova glavna karakteristika, po kojoj je i dobio ime je to što se završni stupanj u procesu tiska zasniva na prijelazu tintnih čestica iz krutog u plinovito stanjem bez tekućeg stanja kao međufaze. U praksi to znači da se sublimacijska boja otisne inkjet putem na tkaninu ili papir te se onda u preši pod visokim pritiskom i temperaturom (cca 200 stup. C) prenosi na materijal gdje se polimerizira (sjedinjuje) sa molekulama tkanine i postaje njezin neodvojivi dio. Na taj način boja postane puno intenzivnija i otporna na mehaničke utjecaje, pranje, peglanje…
Isto tako se sublimacijskim postupkom boja može prenijeti sa papira na različite predmete, od kape do olovke ili mobitela …